Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2017

venea
01:30
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
01:30
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

September 30 2017

13:27
7336 1a07 500
venea
13:26
Reposted fromposzum poszum viagdziejestola gdziejestola

September 06 2017

16:55
0606 3737

Truth be told

Reposted frommyry myry viaelentarie elentarie

September 02 2017

venea
14:04
9355 5892 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaPaseroVirus PaseroVirus

September 01 2017

venea
21:57
6512 2ab4 500
Reposted fromczinok czinok viamol mol

August 10 2017

venea
16:48
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l viackisback ckisback
venea
14:08
9994 290b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPaseroVirus PaseroVirus
venea
14:07
3134 9e7b 500
Reposted fromxanth xanth viaPaseroVirus PaseroVirus
venea
14:07
9365 99ae
Spoderman
Reposted fromFero Fero viaPaseroVirus PaseroVirus
14:02
9954 7d9d

This registry plate is

Reposted frommyry myry viatfu tfu
venea
13:52
13:20
9360 a755

Old greybeard will show you the right path

Reposted frommyry myry viackisback ckisback

July 29 2017

venea
11:44
3282 a516
Reposted fromtfu tfu
venea
11:32
3988 9b17 500
"How would you define adulthood?"
Reposted frombiru biru viamol mol
venea
11:08
1775 c4db
Reposted fromsosna sosna viaalex0 alex0
venea
11:02
4921 994f
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSenyia Senyia
venea
11:02
8784 dad5
Reposted fromkarahippie karahippie viaSenyia Senyia
venea
11:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl